Liu, Sung-Ying, Yu-Hui Chang, Hui-Ru Ji, and Cheng-Di Chiu. 2019. “Effects of Diatomaceous Earth on House Dust Mite Sensitization in BALB/C Mice”. Journal of Arthropod-Borne Diseases 13 (2), 177-84. https://doi.org/10.18502/jad.v13i2.1243.